Wydarzenia Wydarzenia

Wróć do pełnej strony

III Bieg Nocy Listopadowej w Orzyszu

Wydarzenie, które co roku gromadzi na starcie liczne grono patriotów, chcących w sportowy sposób uczcić Święto Niepodległości. W tym roku bieg będzie miał szczególny wymiar, bowiem organizowany jest na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Regulamin III Biegu Nocy Listopadowej

 1. Cel:
 • uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
 • popularyzacja aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu sportowym.
 1. Termin i miejsce:

10.11.2018 – Plaża Miejska w Orzyszu, 
15:30 – weryfikacja uczestników, 
16:30 – oficjalne otwarcie biegu, 
16:45 – wspólna rozgrzewka, 
17:00 – start biegu: 100 kilometrów na 100-lecie Niepodległej, 
17:30 – start biegu: 2 km i 5 km, 
18:00 – ognisko, losowanie nagród.

 

 1. Organizatorzy:  
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu,
 • Urząd Miejski w Orzyszu,
 • Mariusz Charubin,
 • Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - Okręg Łomżyński - Koło Kolno,
 • Orzysz 998 - Ochotnicza Straż Pożarna w Orzyszu,
 • Nadleśnictwo Giżycko.
   
 1. Trasa i limity uczestników:
  a) 100 kilometrów na 100-lecie Niepodległej – dystans 1 km., dodatkowo co 100 metrów każdy uczestnik musi wykonać 10 pompek – limit 100 osób, warunkiem udziału jest posiadanie elementu patriotycznego – koszulki, flagi, munduru itp. W biegu mogą uczestniczyć także dzieci i młodzież, którzy zamiast pompek mogą wykonać przysiady lub pajacyki. Każdy uczestnik otrzyma dodatkowo dyplom ukończenia biegu, 
  b) dystans 2 km. – limit 50 osób,
  c) dystans 5 km. – limit 50 osób,
  d) trasa prowadzi drogami leśnymi, gruntowymi.
   
 2. Warunki uczestnictwa:
  a) udział w biegu jest bezpłatny,
  b) zgłoszenie udziału przyjmowane są za pośrednictwem strony  https://superczas.pl/bieg-nocy-listopadowej#main  (start zapisów 16.10.2018) do dnia 7.11.2018 lub do wyczerpania miejsc (możliwość zapisu w dniu imprezy wyłącznie pod warunkiem wolnych miejsc),
  c) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia RODO w biurze zawodów w dniu biegu,
  d) uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są dostarczyć do biura zawodów w dniu biegu zgodę i oświadczenia podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych, 
  e) weryfikacji w biurze zawodów muszą zostać poddani wszyscy uczestnicy – brak weryfikacji oznacza niedopuszczenie do udziału w imprezie,
  f) każdy uczestnik musi posiadać latarkę, najlepiej czołówkę,
  g) bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
   
 3. Pamiątkowe gadżety
  a) każdy uczestnik ma możliwość otrzymania pamiątkowej koszulki (technicznej) po wcześniejszym uiszczeniu opłaty wpisowej w kwocie 20 zł, 
  b) chęć otrzymania koszulki należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym wybierając rozmiar koszulki,
  c) płatności za koszulkę należy dokonać w terminie do dnia 31.10.2018 przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu (12-250 Orzysz, ul. Osiedle Robotnicze 11a) o nr 94 9364 0000 2003 0012 1516 0001 w tytule wpisując "opłata wpisowa - III Bieg Nocy Listopadowej".
   
 4. Klasyfikacje i nagrody:
  a) bieg ma charakter patriotyczny,
  b) po jego zakończeniu nie będzie sporządzanej klasyfikacji końcowej,
  c) bieg poprowadzą i zamykają osoby wskazane przez organizatorów,
  d) po ukończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, drobny poczęstunek regeneracyjny, wodę, ciepły napój,
  e) wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną drobne nagrody rzeczowe.
   
 5. Postanowienia końcowe:
  a) interpretacja regulaminu, rozstrzygnięcia końcowe i sprawy nie ujęte w regulaminie przysługują wyłącznie organizatorom,
  b) organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników,
  c) organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie biegu,
  d) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników.
   
 6. Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:
  a) Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu (ul. Osiedle Robotnicze 11A 12-250 Orzysz, telefon kontaktowy: 87 423 01 86), b) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych uczestnicy zawodów mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl,
  c) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia, udokumentowania, zrelacjonowania, promocji imprezy, wyłonienia zwycięzców i wręczenia nagród,
  d) dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  e) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, 
  f) odbiorcami danych uczestników zawodów będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
  g) osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

h) przetwarzanie danych związku z udziałem w zawodach obejmuje także:

 • publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie informacja o zawodach,
 • publikację imienia i nazwiska uczestnika, jego wieku, nazwą klubu lub miejscowości, w której zamieszkuje, na liście startowej zawodów oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów,
 • publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o zawodach.

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa udziału w zawodach
j) w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnicy zawodów nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 

 1. Dodatkowych informacji udzielają:
 • Łukasz Nikołajuk, tel. 605 115 089,
 • Mariusz Charubin, tel. 530 335 252,
 • MOSiR Orzysz, tel. 87 423 01 86.

Materiał filmowy z biegu: