Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat - Jeziorko koło Drozdowa

Rezerwat utworzony został na mocy Rozporządzenia Nr 333 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2000 roku. Rezerwat zlokalizowany jest na granicy leśnictw Jelenia Góra i Dąbrówka i obejmuje powierzchnię 9,93 ha. Występują w nim następujące ekosystemy: torfowiska niskie, torfowiska przejściowe i torfowiska wysokie. Ze względu na typ dominujących ekosystemów rezerwat ma charakter torfowiskowy. Występujące tu torfowiska były od początku XX wieku bardzo charakterystyczne dla terenów młodo glacjalnych, lecz w wyniku osuszania całego torfowiska uległo ono niekorzystnym przekształceniom.

 fot. Widłak jałowcowaty - Lycopodium annotinum (pod ścisłą ochroną).

Występujące tu zbiorowiska roślinności torfotwórczej podlegają ochronie zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy Siedliskowej. O walorach przyrodniczych rezerwatu świadczy obecność 102 gatunków roślin naczyniowych i 36 gatunków mszaków, w tym 8 gatunków pod ochroną ścisłą, 11 gatunków roślin zagrożonych. W większości są to gatunki charakterystyczne dla różnych zbiorowisk torfowiskowych. W szczególności należy wymienić stanowisko brzozy niskiej, stanowisko gnidosza królewskiego, a także stanowisko wełnianki alpejskiej, lipiennika Loesela, wełnianki delikatnej, ponikła skąpokwiatowego. Z uwagi na położenie rezerwatu w obrębie bagiennych lasów, nie jest szczególnie interesujący dla turystów. Natomiast ma duże znaczenie dla nauki.

 

fot. Bagno zwyczajne - Ledum palustre (pod ścisłą ochroną).

Pamiętajmy, że na obszarze rezerwatu zabrania się:

 • polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt,
 • pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
 • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleb oraz powietrza,
 • zmiany stosunków wodnych,
 • wydobywania torfu,
 • zbioru wszystkich dziko rosnących roślin i ich części,
 • budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, linii komunikacyjnych, urządzeń lub instalacji,
 • palenia ognisk,
 • zakłócania ciszy,
 • umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochrona rezerwatu z wyjątkiem znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,
 • przebywania poza miejscami wyznaczonymi.

 

Uwaga:

W związku z obecnym podniesieniem poziomu wody, znaczny obszar rezerwatu (jego wschodnia i środkowa część) jest niedostępna dla ludzi i bardzo niebezpieczna z uwagi na możliwość zerwania płatu torfowego.