Wydawca treści Wydawca treści

ONG i drzewostany referencyjne

Obszary nieobjęte gospodarowaniem
w Nadleśnictwie Giżycko

Obszary nieobjęte gospodarowaniem są to ekosystemy, zachowane w stanie zbliżonym do naturalnego. Są one wyłączone z użytkowania w ramach gospodarki leśnej, przede wszystkim z pozyskania drewna. Ekosystem poddany jest naturalnym procesom sukcesyjnym w nienaruszonym stanie do naturalnej śmierci i rozkładu drewna. Powierzchnia ogólna lasów nieobjętych gospodarowaniem w Nadleśnictwie Giżycko wynosi 2602,2 ha, co stanowi 10,24% powierzchni nadleśnictwa. W skład tej powierzchni wchodzi przekrój wszystkich siedlisk i drzewostanów występujących na terenie nadleśnictwa.

ZESTAWIENIE ONG - 1.01.2017 r.

Siedliskowy Typ Lasu lub rodzaj pow. Pow. w nadl. (ha) Pow. ONG (ha) %
 Bb - bór bagienny 52,69  49,50  93,95 
 BMb - bór mieszany bagienny 198,57  102,64  51,69 
 BMśw - bór mieszany świeży 5 361,87  23,76  0,44 
 BMw - bór mieszany wilgotny 59,50  1,68  2,82 
 Bśw - bór świeży 339,98  0,00  0,00 
 Bw - bór wilgotny 1,66  0,00  0,00 
 LMb - las mieszany bagienny 1 433,43  649,35  45,30 
 LMśw - las mieszany świeży 8 209,72  103,38  1,26 
 LMw - las mieszany wilgotny 206,60  13,93  6,74 
 Lśw - las świeży 4 108,81  75,92  1,85 
 Lw - las wilgotny 573,72  82,78  14,43 
 OL - ols 1 731,89  465,65  26,89 
 OLJ - ols jesionowy 38,20  0,00  0,00 
RAZEM:  22 316,64  1 568,59  7,03 
 Bagno 1 148,32  1 011,53  88,09 
 E-WP - użytek ekol. na wodach pł. 5,10  3,78  74,12 
 LZ-Ł - zadzewienia na łące 24,53  1,15  4,69 
 N-KOP - nieuzytek pokopalny 6,93  0,36  5,19 
 PS - pastwisko trwałe 132,15  5,19  3,93 
 REMIZA 3,26  1,53  46,93 
 TER ZDEW - tereny zdewastowane 7,61  0,42  5,52 
 ZADRZEW - zadrzewienia, parki wiejskie 98,47  7,89  8,01 
 ZIELEŃ - zieleniec 2,73  0,28  10,26 
 Pozostałe rodzaje pow. 1 667,67  0,00  0,00 
RAZEM:  3 096,77  1 032,13  33,33 
Powierzchnia razem, stan na 1.01.2017 r. 25 413,41  2 600,72  10,23 

 

Drzewostany referencyjne w Nadleśnictwie Giżycko

Drzewostany referencyjne nazywane również drzewostanami reprezentatywnymi to element wyznaczanych w celu spełnienia standardów certyfikatu FSC ekosystemów referencyjnych (ang. Representative Sample Areas). Jako drzewostany referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji człowieka w naturalnym stanie. W drzewostanach referencyjnych nie pozyskuje się drewna.

ZESTAWIENIE DRZEWOSTANÓW
REFERENCYJNYCH - 1.01.2017 r
.

STL lub rodzaj powierzchni Powierzchnia (ha)
 Bagno 1,86 
 Bb - bór bagienny 35,80 
 BMb - bór mieszany bagienny 40,81 
 LMb - las mieszany bagienny 125,35 
 LMśw - las mieszany świeży 7,14 
 Lśw - las świeży 42,17 
 Lw - las wilgotny 17,20 
 Ol - ols 4,57 
RAZEM:  274,90 

 

STL - Siedliskowy Typ  Lasu.