Wydawca treści

HCVF - Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych.

Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasady gospodarowania w nich
w Nadleśnictwie Giżycko

 

  1. Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests- polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".
  2. Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie (I konsultacje od 28.01.2009 r. do 13.03.2009 r., II konsultacje od 20.05.2009 r., do 27.05.2009 r.).
  3. Zakres planowanych na 2010 r. zabiegów gospodarczych w lasach HCVF podlegał konsultacji społecznej w oparciu o informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej w okresie 10.10.2009 r. do 30.10.2009 r. oraz pisma zapraszające do konsultacji, wysłane do potencjalnych partnerów. Konsultacje społeczne zabiegów planowanych do wykonania w lasach HCVF w 2011 r. zostaną przeprowadzone po ogłoszeniu informacji na naszej stronie internetowej w miesiącu wrześniu i październiku 2010 r. tj. w okresie sporządzania projektu planów gospodarczych na rok 2011.
  4. Dodatkowe informacje na temat lasów HCVF można uzyskać u pana Stanisława Stelmasiewicza – tel. +48 87 429 98 52, e-mail: s.stelmasiewicz@bialystok.lasy.gov.pl w godzinach od 700 do 1500 w dni robocze. W opisie planowanych działań gospodarczych, używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w zakładce „Urządzanie lasu (w dokumencie Streszczenie Planu Urządzenia Lasu)" strony internetowej Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Giżycko realizując zasady gospodarki wg FSC oraz poleceń zawartych w Raporcie z audytu certyfikacyjnego PDK12/09, 13/09 -  przedstawia  zatwierdzone przez Dyrektora RDLP w Białymstoku - mgr inż. Ryszarda Ziemblickiego zestawienie lasów HCVF w zasięgu swego działania. Projekt lasów HCVF był poprzedzony konsultacjami z samorządami lokalnymi, opiniami środowisk naukowych jak również organizacji pozarządowych.

Zasady gospodarowania w lasach HCVF wyznaczonych w Nadleśnictwie Giżycko

Rezerwaty przyrody – HCVF 11- obszary w granicach rezerwatów przyrody bez zabiegów,

                                   HCVF 111- obszary w granicach rezerwatów przyrody z zabiegami ochronnymi.

Wszelkie zabiegi ochronne wykonywane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w planach ochrony rezerwatu lub zadaniami ochronnymi ustalonymi przez sprawującego nadzór nad rezerwatem.

W okolicznościach nie przewidzianych wspomnianymi aktami a dotyczących konieczności podjęcia działań interwencyjnych, są one wykonywane na mocy decyzji wydawanych przez sprawującego nadzór nad rezerwatem, każdorazowo w stosunku do zaistniałego zdarzenia.

Z uwagi na wyjątkowy charakter miejsc i zbiorowisk objętych ochroną rezerwatową w Nadleśnictwie Giżycko, nie przewiduje się tu działań gospodarczych mających związek z wykonywaniem czynności pozyskania drewna i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych lasu.

W celu zminimalizowania wpływu działań gospodarczych człowieka na najwrażliwsze elementy ekosystemów objętych ochroną rezerwatową, decyzją nadleśniczego odstąpiono w wielu przypadkach od wykonywania wskazówek gospodarczych przewidzianych planem urządzenia lasu dla nadleśnictwa w drzewostanach bezpośrednio graniczących z chronionymi obszarami, włączając je do kategorii lasów nieobjętych gospodarowaniem. 

Ostoje zagrożonych gatunków – HCVF 12

Zlokalizowane ostoje zagrożonych gatunków zwierząt podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku – w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

W przypadku gatunków (głównie ptaków), dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania, wyznaczone są obszary wyłączone z prowadzenia w nich czynności gospodarczych o wielkościach zatwierdzonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W przypadkach stwierdzonych miejsc przebywania zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, dla których nie jest przewidziane tworzenie stref ochronnych, prace gospodarcze ogranicza się do obszaru lub terminu nie mającego wpływu na ich egzystencję, wykluczając z prowadzenia zabiegów obszary, w których ingerencja gospodarcza mogłaby spowodować zakłócenie normalnego bytowania tych organizmów.

Ewentualne zabiegi gospodarcze wynikające z potrzeb lasu prowadzone są po dokładnym rozpoznaniu terenowym i dokonaniu oceny potencjalnych wpływów przedsięwzięć na różnorodność biologiczną środowiska leśnego, w czasie stwarzającym pewność (z reguły w okresie zimowym), że w żaden sposób nie będą miały wpływu na uszkodzenie lub uszczuplenie populacji chronionych organizmów i zajętych przez nie nisz ekologicznych.

W okolicznościach powstania sytuacji wymuszających, mimo wszystko, podjęcie gospodarczych działań interwencyjnych, wszelkie prace mogące negatywnie oddziaływać na środowisko, prowadzone są w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska na mocy decyzji przez nią wydanych.

Siedliska naturowe, priorytetowe – HCVF 31 ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,  Siedliska naturowe, pozostałe - HCVF 32 – ekosystemy rzadkie i ginące w skali Europy.

Lasy porastające rzadkie lub zagrożone ekosystemy, tzw. siedliska naturowe, priorytetowe z których część ekosystemów skrajnie rzadkich i ginących włączono do grupy lasów nieobjętych gospodarowaniem. Mają one  niebagatelny wpływ na funkcjonowanie całego ekosystemu, przede wszystkim z uwagi na prawidłowe, zgodne z naturą wykorzystanie  wody oraz obieg materii zbliżony do naturalnego łańcucha troficznego. Na siedliskach skrajnie rzadkich i ginących unika się prowadzenia odnowienia lasu rębniami zupełnymi, dbałość o zachowanie dobrego stanu siedlisk odbywa się za pośrednictwem cięć przedrębnych kształtujących skład gatunkowy zbiorowiska roślinnego oraz odnowień lasu rębniami złożonymi.

Działania nadleśnictwa na siedliskach naturowych pozostałych ukierunkowane są na ochronę i odtwarzanie zniekształconych poprzez tworzenie warunków do ich naturalnej regeneracji zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Poradnikach ochrony siedlisk i gatunków" prezentowanych przez Ministerstwo Środowiska w dziale „Natura 2000".

Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych:

  • Lasy wodochronne – HCVF 41
  • Lasy glebochronne – HCVF 42

Lasy wodo- i glebochronne utworzone zostały w ramach gospodarstwa specjalnego Decyzją Ministra Środowiska nr DLOPiK-L-lp-0233-25/06 z dn. 14.12.2006 roku. Nadanie im statusu lasów ochronnych poprzedził wniosek PGL Lasy Państwowe po szerokiej konsultacji z właściwymi terytorialnie jednostkami samorządowymi.

O ich roli w gospodarstwie leśnym decydują położenie i funkcje (poza gospodarczymi), jakie mają do spełnienia.

Forma ochronności  została im przyznana ze względu na ich lokalizację, gdzie obok spełniania funkcji zabezpieczenia potrzeb społeczeństwa na surowiec drzewny, musi być zachowany charakter podstawowych czynników warunkujących rozwój lasu: gleby i wody.

Tą formą objęto lasy położone w najwrażliwszych przyrodniczo fragmentach terenu. Narażonych w przypadku wielkopowierzchniowego pozbawienia ich roślinności drzewiastej na nieodwracalne uszkodzenia wskutek erozji lub podtopienia.

Przewidziane w tych miejscach zabiegi gospodarcze ograniczają się do pielęgnowania lasu, jego przebudowy oraz eksploatacji w bardzo ograniczonym powierzchniowo zakresie.

Jako zabiegi pielęgnacyjne przewidywane są tu czyszczenia młodników i zabiegi trzebieżowe polegające na wykonywaniu selekcji drzew: usuwaniu chorych, wadliwych, nie rokujących przyszłości hodowlanych, na korzyść zdrowych, silnych, dobrze ukształtowanych dających pewność prawidłowego rozwoju lasu. Jeżeli w granicach lasów glebo lub wodochronnych znajdują się fragmenty innych kategorii lasów HCVF to dla tych fragmentów stosuje się odpowiednio sposoby postępowania uwzględniające różne kategorie HCVF.

Funkcje gospodarcze polegające na eksploatacji lasu ograniczają się w zasadzie do czynności zmierzających do jego przebudowy i urozmaicenia składu gatunkowego optymalnego dla zajmowanego siedliska i terenu. Przewidywane są tu metody ograniczające rozmiar usuwanego drzewostanu, gdzie odsłonięciu mogą podlegać tylko niewielkie powierzchnie (nie dotyczy gospodarowania przy zakładaniu bloków upraw pochodnych). Okres odnowienia i przebudowy drzewostanu dostosowany jest do jego funkcji nieprzerwanej ochrony siedliska. W ten sposób bez szkody dla środowiska godzi się cele ochrony i oczekiwania społeczne.

Lasy kluczowe dla społeczności lokalnej – HCVF 6

Znajdujące się na terenie lasów  miejsca o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnych zostały przy udziale i we współpracy ze wszystkimi jednostkami samorządowymi zainwentaryzowane i określono wspólne działania na rzecz ich odtworzenia, utrzymania bądź utworzenia nowych.

Zasady gospodarowania polegają między innymi na uporządkowaniu starych cmentarzy, pojedynczych mogił, odsłonięciu zapomnianych kapliczek.
W lasach przylegających do terenów zurbanizowanych tworzy się ścieżki edukacyjne, ścieżki spacerowe i rowerowe oraz wydziela miejsca służące wypoczynkowi, rekreacji i edukacji. Udostępniono samorządom niezalesione fragmenty terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie wsi na boiska sportowe. Trwają działania na rzecz  przejęcia nieruchomości (stawu) z zasobów innego podmiotu i włączenia jej do funkcjonującego już leśnego miejsca wypoczynkowego.

Wycinanie drzew odbywa się po konsultacji z lokalnymi społecznościami lub bez- jeżeli dotyczy likwidowania zagrożeń życia lub zdrowia użytkowników tych obiektów, lub jeżeli dotyczy zagrożeń w odniesieniu do samych obiektów.                                                   

W odniesieniu do działań prowadzonych w lasach HCVF stosuje się ocenę potencjalnych wpływów przedsięwzięć na różnorodność biologiczną  środowiska leśnego.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie lasów HCVF w Nadleśnictwie Giżycko jest mgr inż. Stanisław Stelmasiewicz tel. +48 87 429 98 52.


Zadania gospodarcze w lasach HCVF

Konsultacje dotyczące zadań gospodarczych planowanych do wykonania w 2017 roku
w Nadleśnictwie Giżycko.

W dniach od 21.10.2016 r. do 22.11.2016 r. odbyły się konsultacje dotyczące zadań gospodarczych w lasach HCVF planowanych do wykonania w 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Giżycko. W opisywanym terminie nie wpłynęły do nadleśnictwa żadne uwagi dotyczące planowanych zadań gospodarczych. 

Zestawienie dodatkowych zadań gospodarczych w lasach HCVF planowanych do wykonania w 2017 roku w Nadleśnictwie Giżycko.

(opublikowano 5.04.2017 r.)

 Lp. Kategoria ochronności HCVF Wyjaśnienie kodu Wykonywany zabieg Pow. man./Pow. zred.* w danym roku (ha) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 HCVF 32 Ekosystemy rzadkie i ginące w skali Europy IIIA 11,54/3,46    


Objaśnienia użytych kodów:

IIIA - odnowienie lasu rębnią złożoną.

Zestawienie dodatkowych zadań gospodarczych w lasach HCVF planowanych do wykonania w 2017 roku w Nadleśnictwie Giżycko.

(opublikowano 10.04.2017 r.)

 Lp. Kategoria ochronności HCVF Wyjaśnienie kodu Wykonywany zabieg Pow. man./Pow. zred.* w danym roku (ha) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 HCVF 32 Ekosystemy rzadkie i ginące w skali Europy IIIA 5,8/1,74    


Objaśnienia użytych kodów:

IIIA - odnowienie lasu rębnią złożoną.

Materiały do pobrania