Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat "Perkuny"

Rezerwat został powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 grudnia 1954 roku (M.P. Nr 123 poz. 1780). Celem jego utworzenia było zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, torfowiska wysokiego z naturalnymi zespołami roślinności.

Rezerwat położony jest w obrębie Giżycko, leśnictwo Zielony Dwór, jego powierzchnia zajmuje 2,89 ha. Torfowisko „Perkuny" zwane również „Pierkunowo" powstało na miejscu dawnego oczka polodowcowego, w następstwie jego zarośnięcia. Poprzez systematyczny proces zarastania zbiornika wodnego, w środkowej jego części, powstało torfowisko wysokie a na jego obrzeżach powstało torfowisko przejściowe. Torfowisko wysokie porośnięte jest brzozą naturalnego pochodzenia, poza tym rosną tu między innymi rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, turzyca bagienna oraz rzadka bażyna czarna. W części mającej charakter torfowiska przejściowego i niskiego rosną głównie sosna, brzoza brodawkowata i omszona z domieszką olszy czarnej. Ponadto występuje tu wierzba szara, uszata i czarniawa jak również chroniona wierzba lapońska. W runie panującym gatunkiem są mchy.

Pamiętajmy, że na obszarze rezerwatu zabrania się:

  • koszenia trawy i pasania zwierząt gospodarskich,
  • zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
  • polowania oraz chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
  • pozyskiwania torfu oraz wykonywania wszelkich czynności gospodarczych,
  • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin,
  • niszczenia gleby,
  • zanieczyszczenia terenu, wzniecania ognia i zakłócania ciszy,
  • umieszczania tablic i innych znaków,
  • wznoszenia budowli oraz zakładania lub budowy urządzeń technicznych,
  • przebywania na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.