Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów w celu prowadzenia gospodarki rolnej.

Gajewo, dnia  15 maja 2019 r.

 

Znak spr. SA.2217.14.2019.MWe

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 14/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 10.05.2018 r. w sprawie przeprowadzania przetargów oraz negocjacji stawki czynszu na dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko (N.021.14.2018). Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów w celu prowadzenia gospodarki rolnej wyszczególnionych w Tabeli nr 1.

Informacje dotyczące przetargu:

 • okres dzierżawy: nieokreślony;
 • Nadleśnictwo Giżycko zastrzega sobie prawo, iż w każdym czasie i bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu lub wyłączyć z niego niektóre pozycje wyszczególnione w Tabeli nr 1;
 • cena wywoławcza rocznego czynszu, zgodnie z treścią §2 Zarządzenia Nr 9/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 19.02.2019r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko, wynosi:

Tabela nr 1

Nr pozycji

Leśnictwo

Oddz.
pododdz

Gmina

Obręb geod.

Nr działki

Użytek

Pow.

ha

Cena wywoławcza netto [zł]

1

Zielony Dwór

37 g

Giżycko

Giżycko Miasto 1

330/5

R IV B

0,1252

200,00

2

Góra

396A w

Orzysz obszar wiejski

Pianki

396/3

R VI

0,5379

1014,00

Góra

396A ax

Orzysz obszar wiejski

Pianki

396/3

R V

0,6433

Góra

396A p

Orzysz obszar wiejski

Pianki

396/7

R VI

0,5156

Góra

396A r

Orzysz obszar wiejski

Pianki

396/7

Ps IV

0,6093

Góra

396A i

Orzysz obszar wiejski

Pianki

396/7

Ps IV

0,6815

Góra

396A k

Orzysz obszar wiejski

Pianki

396/7

B-R IVB

0,1673

Góra

396A l

Orzysz obszar wiejski

Pianki

396/7

S-R IVB

0,2254

3

Góra

278 f

Orzysz obszar wiejski

Cierzpięty

278/4

Ps IV

1,6723

847,00

Góra

278 g

Orzysz obszar wiejski

Cierzpięty

278/4

Ps V

0,3232

Góra

278 k

Orzysz obszar wiejski

Cierzpięty

278/4

Ps IV

0,5250

Góra

278 l

Orzysz obszar wiejski

Cierzpięty

278/4

Ps V

0,3032

4

Zielony Dwór

2 g

Giżycko

Spytkowo

2345/11

Ł IV

1,4176  

425,25

5

Zielony Dwór

4 f

Giżycko

Spytkowo

4/3

Ł IV

0,5365

200,00

 
 • minimalne postąpienie wynosi: 20 zł za całą pozycję określoną w Tabeli nr 1;
 • oferty należy składać wyłącznie na wzorze formularza ofertowego, który zawiera Załącznik nr 1;
 • oferta musi zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP (tylko w przypadku firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą), PESEL;
 • numer pozycji, numer działki, adres leśny;
 • całkowitą wartość oferty netto, która nie może być niższa od ceny minimalnej podanej w ogłoszeniu z uwzględnieniem minimalnego postąpienia;
 • datę i miejsce sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby reprezentującej;
 • w przypadku składania oferty przez osobę reprezentującą oferenta konieczne jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa;
 • wraz z ofertą należy złożyć podpisany „Obowiązek Informacyjny” oraz „Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu” (Załącznik nr 2);
 • oferty należy złożyć w biurze Nadleśnictwa Giżycko w Gajewie przy ul. Dworskiej 12 – Sekretariat (pok. 101, I piętro) w terminie do dnia 03.06.2019 roku do godz. 800 w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na dzierżawę nieruchomości. SA.2217.14.2019.MWe”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 03.06.2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej nadleśnictwa (parter);
 • w przypadku braków formalnych oferent zostanie wezwany pisemnie do uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną w wyznaczonym terminie uzupełnione, oferta zostanie odrzucona;
 • jedynym kryterium wyboru ofert będzie zaproponowana wartość oferty w zł.;
 • jeżeli na jedną pozycję wyszczególnioną w Tabeli nr 1 zostaną złożone dwie lub więcej ofert o jednakowej wartości, oferenci zostaną zaproszeni do złożenia dodatkowych ofert w terminie wskazanym przez nadleśnictwo;
 • jeżeli wyłoniony w postępowaniu przetargowym dzierżawca wycofa swoją ofertę lub nie przystąpi do podpisania umowy, nadleśnictwo ogłosi kolejny przetarg dotyczący tej nieruchomości;
 • o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Pismo z informacją o wyniku przetargu zostanie wysłane do każdego z uczestników przetargu nie później niż 7 dni roboczych od dnia komisyjnego otwarcia ofert;
 • umowa dzierżawy może być zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni oraz nie później niż po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Oferenta zawiadomienia o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej;
 • informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa pod adresem: http://www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/rodo

INFORMACJE DODATKOWE:   

 • w odniesieniu do pozycji nr 4 i 5 Tabeli, w treści § 7 umowy znajdzie się zapis: "Do koszenia ręcznego lub lekkim sprzętem maksymalnie dwa razy w roku - w czerwcu i we wrześniu".
 • dodatkowe informacje, druki formularzy ofertowych oraz wzory umów można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Marek Werkowski (pok. 7, parter) tel. (87) 429 98 65.