Gekennzeichneter Inhalt

Zasoby leśne

Na zasoby leśne składają się powierzchnia leśna oraz drzewa (drewno) rosnące na tej powierzchni.

1. Siedliska

Podstawową jednostką klasyfikacyjną siedlisk jest siedliskowy typ lasu, rozumiany jako typ ekosystemu leśnego, obejmujący fragmenty lasu o zbliżonej żyzności i zdolności produkcyjnej. Aktualny stan siedliska, określający aktualny stan żyzności i produkcyjności siedliska, uwzględnia się w celu wyróżnienia siedlisk odbiegających od stanu naturalnego. Udział typów siedliskowych lasu nadleśnictwa w ujęciu powierzchniowym i procentowym przedstawiono w formie tabeli oraz wykresów (stan na 1.01.2007 r.).

Tabela 1. Udział powierzchni wg typów siedliskowych lasu.

 Typ siedliskowy lasu  Powierzchnia (ha)  Udział (%)
 Bśw    362,27    1,64  
 Bw    1,63    0,01  
 Bb    56,34    0,25  
 BMśw    5 375,20    24,3
 BMw    57,38    0,26  
 BMb    185,87    0,84  
 LMśw    8 099,91    36,63  
 LMw    221,53   1,00
 LMb    1 420,86    6,42  
 Lśw    4 037,60    18,25  
 Lw    558,91    2,53  
 Ol    1 699,06    7,68  
 OlJ    42,08    0,19  
 Ogółem    22 118,64    100%

2. Drzewostany

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Giżycko jest sosna (54,21% powierzchni) i brzoza (18,61%). Drzewostany iglaste zajmują łącznie 14 149,57 ha (63,97%), cenne liściaste (dąb, dąb czerwony, jesion, klon, jawor, buk) 1 332,98 ha (6,02%) a pozostałe 6 636,09 ha (30,01%).

 

 

Tabela 2. Udział powierzchni wg gatunków panujących.

 Gatunek panujący  Powierzchnia (ha)    Udział (%)  
  So   11 989,84  54,21
  Sow   2,84  0,01
  Md   74,79  0,34
  Św 2 082,10  9,41
  Bk   2,38  0,01
  Db   1 207,75  5,46
  Dbc   8,47  0,04
  Kl   3,22  0,01
  Jw.   0,73  0,00
  Js   110,43  0,50
  Gb   84,69  0,38
  Brz   4 115,83  18,61
  Ol   2 331,78  10,54
  Olsz   1,26  0,01
  Ak   1,17  0,01
  Tp   30,47  0,14
  Os   35,86  0,16
  Wb   0,68  0,00
  Lp   34,35  0,16
 Ogółem: 22 118,64  100%

 

3. Wiek drzewostanów

 

 

Tabela 3. Udział powierzchni wg klas wieku.

Klasa wieku Powierzchnia [ha] %
 płazowiny 5,86  0,03
 halizny i zręby 96,92  0,44
 w produkcji ubocznej 19,45  0,09
 pozostałe 199,08  0,90
 przestoje -
 Ia - wiek 1 - 10 lat 1 302,07  5,89
 Ib - wiek 11 - 20 lat 1 284,08  5,81
 IIa - wiek 21 - 30 lat 1 511,78  6,84
 IIb - wiek 31 - 40 lat 1 941,62  8,78
 IIIa - wiek 41 - 50 lat 4 043,58  18,26
 IIIb - wiek 51 - 60 lat 2 982,26  13,48
 IVa - wiek 61 - 70 lat 1 518,78  6,87
 IVb - wiek 71 - 80 lat 2 337,16  10,57
 Va - wiek 81 - 90 lat 1 430,79  6,47
 Vb - wiek 91 - 100 lat 1 395,57  6,31
 VI - wiek 100 - 120 lat 777,19  3,51
 VII - wiek 121 - 140 lat 140,96  0,64
 VIII i st. - wiek > 141 lat 49,50  0,22
 KO 1 017,28  4,60
 KDO 64,71  0,29
 Razem 22 118,64  100,00

 

Słowniczek pojęć:

Klasa wieku drzewostanu - umowny okres, zwykle 20-letni, umożliwiający zbiorcze grupowanie drzewostanów według ich wieku. Przeciętny wiek każdego drzewostanu określa się na podstawie wieku obliczonego (oszacowanego) dla kilkunastu drzew panujących danego gatunku.

Produkcja uboczna - (uboczne użytkowanie lasu), synonim "niedrzewnej produkcji leśnej". Wytwarzanie, poprzez współdziałanie z przyrodą oraz pobieranie z lasu surowców (z wyłączeniem drewna) i produktów łowiectwa. Pojęcie to obejmuje nie tylko użytkowanie surowców ale również zabiegi dążące do zwiększenia zasobów i bogactwa bazy surowcowej, powiększania plonów, poprawy warunków wykorzystania i inne czynności wzbogacające lub zwiększające bazę surowcową.

Płazowiny - w urządzaniu lasu rozumiane jako powierzchnie porośnięte drzewami II klasy wieku o zadrzewieniu do 0,3 włącznie albo drzewami III i wyższych klas wieku o zadrzewieniu do 0,2 włącznie, zaliczone – zgodnie z zasadami ewidencji gruntów w Lasach Państwowych – do rodzaju użytku gruntowego „lasy", do grupy kategorii użytkowania grunty leśne niezalesione do odnowienia (to jest przejściowo pozbawione drzewostanu i przewidywane do odnowienia w najbliższych latach).

Halizny - w urządzanie lasu, rozumiane jako powierzchnie pozbawione drzewostanu dłużej niż 5 lat oraz uprawy i młodniki I klasy wieku o zadrzewieniu niższym niż 0,5 (z wyłączeniem upraw i młodników o zadrzewieniu 0,3 oraz 0,4 powstałych po cięciu uprzątającym rębnią IIIa), zaliczone – zgodnie z zasadami ewidencji gruntów w Lasach Państwowych – do rodzaju użytku gruntowego „lasy", do grupy kategorii użytkowania grunty leśne niezalesione do odnowienia (to jest przejściowo pozbawione drzewostanu i przewidywane do odnowienia w najbliższych latach).

Przestoje  - to drzewa pozostawione w formie jednostkowej, rzadziej grupowej, na powierzchni zrębu zupełnego lub na powierzchni drzewostanu odnawianego rębniami złożonymi (z wyjątkiem rębni przerębowej), które wejdą w skład nowego drzewostanu i utrzymają się w nim do następnego cyklu odnowieniowego.

KO - drzewostan w klasie odnowienia, w urządzaniu lasu rozumiany jako drzewostan, który osiągnął wiek dojrzałości do odnowienia i w którym rozpoczęto proces odnowienia rębniami złożonymi, a jednocześnie występuje w nim młode pokolenie o pożądanym składzie gatunkowym i dobrej jakości, pokryciu nie mniejszym niż 50%, a w drzewostanach użytkowanych rębnią częściową gniazdową lub rębniami gniazdowymi oraz stopniowymi – o pokryciu nie mniejszym niż 30%. Do drzewostanów w klasie odnowienia mogą być również zaliczone drzewostany młodsze, o stanie kwalifikującym je do przebudowy pełnej z zastosowaniem rębni złożonych, w których jednocześnie występuje młode pokolenie spełniające wyżej wymienione kryteria; w drzewostanach zaliczonych do klasy odnowienia jako pierwszy w opisie taksacyjnym ujmowany jest starodrzew, a następnie warstwy młodego pokolenia.

KDO - drzewostan w klasie do odnowienia w urządzaniu lasu rozumiany jako drzewostan, w którym rozpoczęto proces odnowienia z zastosowaniem rębni złożonych (w zasadzie w ubiegłym okresie gospodarczym), lecz nie spełniający kryteriów klasy odnowienia, tzn. wymagający uprzedniego odnowienia jako bezwzględnego warunku kontynuacji cięć rębniami złożonymi. Dalsza kontynuacja cięć rębnych jest w nich możliwa po uprzednim wprowadzeniu (uzupełnieniu) młodego pokolenia pod okapem drzewostanu. Okres uprzątnięcia w drzewostanach w klasie do odnowienia jest zbliżony do przyjętego okresu odnowienia. Przy opisywaniu drzewostanów w klasie do odnowienia, podobnie jak w klasie odnowienia, ujmuje się najpierw starodrzew, a następnie istniejące młode pokolenie.

Źródło definicji: Encyklopedia leśna.