Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat - Wyspy na Jeziorze Mamry i Kisajno

Podstawą prawną jego utworzenia było zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1957 roku (M.P. Nr 14 poz. 108), z późniejszą zmianą w 1989 roku (M.P. Nr 17 poz. 119). Rezerwat ten położony jest w obrębie Giżycko, leśnictwo Zielony Dwór o łącznej powierzchni 160,01 ha. Jest to rezerwat faunistyczny częściowo utworzony do ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego, ochrony ptactwa w czasie masowych wiosennych i jesiennych przelotów, ochrony krajobrazu naturalnego i polodowcowego, ochrony głazowisk w utworach morenowych jak i ochrony zarośli trzcinowych.

Obejmuje on 14 wysp skupiających się w południowej części jeziora Kisajno. Ich wielkość jest bardzo zróżnicowana od kilku arów do ponad 71 ha. Wyspy są porośnięte lasem w przeważającej mierze pochodzenia sztucznego o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Na terenie rezerwatu wyróżniono 12 zbiorowisk roślinnych. Między innymi nieznacznie wyniesione nad poziom wody: zabagnione olsy, miejscami łęgi olszowe lub jesionowo-olszowe. W miejscach położonych wyżej występują lasy mieszane z dębem, brzozą, lipą w drzewostanie oraz bory mieszane z sosną, brzozą i świerkiem, jak i sosnowe bory świeże.

Wyspy otoczone są pasem szuwarów stwarzającym dogodne warunki do gnieżdżenia się licznych gatunków ptaków. Lęgną się tu między innymi łabędź niemy, czapla siwa, bocian czarny, błotniak stawowy, bielik, kania czarna, żuraw, perkoz rdzawoszyi oraz wiele innych.

Szata roślinna rezerwatu jest dość uboga florystycznie. Jednak występują tu chronione gatunki roślin: lilia złotogłów, storczyk plamisty oraz wawrzynek wilcze łyko. Spotkać tu można również rośliny podlegające ochronie częściowej: takie jak kruszyna pospolita, marzanka wonna czy konwalia majowa.

        

Na wszystkich wyspach będących rezerwatami przyrody obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu i biwakowania.

   Pamiętajmy, że na obszarze rezerwatu zabronione jest:

 • wycinanie trzciny, sitowia i innych roślin wodnych i błotnych oraz koszenie trawy,
 • niszczenie gniazd, podbieranie jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
 • zbiór owoców i nasion drzew i krzewów z wyjątkiem nasion niezbędnych do zaspokojenia odnowienia lasu w rezerwacie,
 • zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
 • zbiór ściółki leśnej, wypas zwierząt gospodarskich,
 • niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin,
 • polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
 • zanieczyszczanie wody i terenów rezerwatu oraz zakłócanie ciszy,
 • umieszczanie tablic, napisów i innych znaków z wyjątkiem znaków związanych z ochroną terenu,
 • wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń sportowych, komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
 • przebywanie i obozowanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.