Asset Publisher Asset Publisher

Obszary sieci Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 obejmuje obszary chronione, znajdujące się na terenie państw należących do Unii Europejskiej. „Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej."

W skład sieci Natura 2000 wchodzą:

 • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) – (Special Protection Areas – SPA) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. „Ptasiej";
 • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) – (Special Areas of Conserwation – SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. „Siedliskowej", dla siedlisk wyznaczonych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.

Główne ustalenia obu dyrektyw zostały zapisane w ustawie z 16 kwietnia 2004 r., w sprawie ochrony przyrody, w której m.in. wyróżniono nową formę ochrony przyrody pod nazwą „obszary Natura 2000".

"Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej."

Zgodnie z oficjalnym zgłoszeniem przez Polskę do Komisji Europejskiej listy obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000, Minister Środowiska wydał 12.01.2011 r. rozporządzenie, w którym określił nazwę, położenie administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony. Rozporządzenie dotyczy 144 obszarów.

Wśród wyznaczonych obszarów trzy dotyczą zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Giżycko:

Kod obszaru Nazwa Pow. całk. Pow. w zarz. N-ctwa Giżycko
PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,8 ha   1 717,76 ha  
PLB280008 Puszcza Piska 172 802,1 ha   92,52 ha  
PLB280012 Jezioro Dobskie 6 985,3 ha   1 539,20 ha  

 

Rys. Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) na terenie Nadleśnictwa Giżycko.

Dyrektywa Ptasia ma na celu ochronę i zachowanie wszystkich populacji ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim, prawne uregulowanie zasad handlu i pozyskiwania ptaków łownych oraz przeciwdziałanie metodom ich łapania i zabijania. Dyrektywa ta dotyczy zarówno obszarów lęgowych, jak i morskich, które stanowią siedlisko występowania ptaków. Kraje członkowskie są zobligowane do występowania ostoi ptaków, określanych jako obszarów specjalnej ochrony (OSO).

Dyrektywa Ptasia zobowiązuje do następujących działań:

 • wdrażania, zgodnie z potrzebami życiowymi ptaków, zasad zrównoważonego gospodarowania w miejscach ich występowania;
 • naturalizacji, bądź odtwarzania przekształconych siedlisk;
 • kontroli przestrzegani prawa;
 • ustalania zasad eksploatacji populacji ptaków łownych.

Dyrektywa zabrania szczególności:

 • umyślnego zabijania ptaków lub chwytania tych ptaków jakąkolwiek metodą;
 • umyślnego niszczenia lub uszkadzania ich gniazd i jaj lub usuwania tych gniazd;
 • zbierania jaj tych ptaków w naturalnych siedliskach oraz zatrzymywania jaj, nawet jeśli jaja te są puste;
 • umyślnego płoszenia tych ptaków, zwłaszcza w okresie lęgowym i wyprowadzania młodych, w takim zakresie, w jakim płoszenie to miałoby znaczenie ze względu na cele niniejszej dyrektywy;
 • przetrzymywania ptaków z gatunków, na które polowanie lub których chwytanie jest zabronione.

28.10.2009 r. Rada Ministrów Zatwierdziła listę 454 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty w oparciu o postanowienia zawarte w tzw. "Dyrektywie siedliskowej". Na tej liście znajdują się dwa specjalne obszary ochrony (SOO) zlokalizowane w zasięgu Nadleśnictwa Giżycko.

 Kod obszaru  Nazwa Pow. całk.  Pow. w zarz. N-ctwa Giżycko 
PLH280045 Ostoja Północnomazurska 14 573,0 ha   1 462,33 ha  
PLH280054 Mazurskie Bagna 1 569,3 ha   1 467,21 ha  

 

Rys. Specjalne obszary ochrony (SOO) zlokalizowane w zasięgu Nadleśnictwa Giżycko.

Na podstawie raportu Nadleśnictwa Giżycko na jego terenie zlokalizowano następujące gatunki roślin, zwierząt oraz siedliska przyrodnicze określone Decyzją Nr 63 DGLP z dnia 7 sierpnia 2006 roku z późniejszymi zmianami.

Tabela: Lista siedlisk, gatunków roślin i zwierząt chronionych w ramach programu Natura 2000 występujących w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Giżycko.

 Lp.  Kod Nazwy typów siedlisk przyrodniczych, nazwy gatunków roślin, nazwy gatunków zwierząt
1 3150   Naturalne jeziora eutroficzne #
2 7110   Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) &
3 7210   Torfowiska nakredowe #
4 9170   Grąd środkowo-europejski subkontynentalny &
5 91DO   Bory i lasy bagienne &
6  91EO    Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe &
7 1939   Rzepik szczeciniasty (Agimonia pilosa) *
8 1903   Lipiennik Loeseela (Liparis loeselii) *
9 1477   Sasanka otwarta (Pulsatilla patens) #
10 1393   Sierpowiec błyszczący (Drepanocladus vernicosus) *
11 1528   Skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus) *
12 1337   Bóbr europejski (Castor fiber) *
13 1355   Wydra (Lutra lutra) #
 14  1188   Kumak nizinny (Bombina bombina) *

* - informacja z nadleśnictwa
& - informacja uzupełniona przez RDLP
# - informacja uzupełniona przez OR

Należy zwrócić uwagę na fakt, że są to zgłoszenia nieudokumentowane. Powyższa lista ma więc charakter roboczy i zostanie zweryfikowana po badaniach eksperckich.

PLH280054, PLB280001 - Obszarom sieci Natura 2000 nadaje się nazwy własne, najczęściej korzystając z lokalnych nazw geograficznych, a czasem z nazw głównych przedmiotów ochrony. W Polsce przypisuje im się kody literowo-liczbowe, które wskazują kraj (PL), rodzaj obszaru (obszary "ptasie" są oznaczone literą B, od ang. bird - ptak, a obszary "siedliskowe" literą H, od angielskiej nazwy siedliska - habitat; jeśli obszary - "ptasi" i "siedliskowy" całkowicie się pokrywają, oznaczane są literą C, od ang. common - wspólne). Kolejne symbole w kodzie obszaru oznaczają region w obrębie kraju (2 pierwsze cyfry oznaczające województwo, 28 - warmińsko-mazurskie) oraz kolejne miejsce na liście obszarów danego rodzaju w regionie (na ogół 2 lub 3 ostatnie cyfry).