Gekennzeichneter Inhalt

Monitoring - ocena stanu lasów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, że począwszy od roku 2009 na stronach internetowych nadleśnictwa w terminie do 15 marca publikowana będzie coroczna ocena stanu lasów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko. Ocena będzie zawierała:

 1. Zestawienie powierzchni rezerwatów, lasów ochronnych, obszarów wyłączonych z użytkowania i lasów o szczególnej wartości.
 2.  Wielkość przyrostu zasobności drzewostanów w klasach wieku według gatunków panujących oraz wielkość zmian powierzchni klas wieku w ciągu roku.
 3. Porównanie podstawowych zadań z zakresu zagospodarowania lasu wykonanych w roku gospodarczym  z rozmiarem tych zadań w roku poprzednim.
 4. Wielkość pozyskania drewna wyrażona % zasobności ogółem oraz % przyrostu rocznego ogółem w rozbiciu na użytki rębne i przedrębne.
 5. Zestawienie ogólnej ilości oraz zaewidencjonowanych w roku gospodarczym cennych elementów ekosystemów.
 6. Zestawienie ogólnej powierzchni oraz zaewidencjonowanej w roku gospodarczym cennych zbiorowisk roślinnych.
 7. Syntetyczna informacja ekonomiczna o wysokości nakładów ponoszonych na zadania gospodarcze.
 8. Wyniki inwentaryzacji drewna pozostawionego do naturalnego rozkładu.
 9. Syntetyczne sprawozdanie z prowadzonej w nadleśnictwie działalności edukacyjnej.
 10. Zestawienie wykonanych w roku gospodarczym inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury turystycznej oraz wysokość nakładów poniesionych na udostępnianie lasu.
 11. Informacja o ilości i kosztach uprzątniętych przez nadleśnictwo śmieci i porównanie do roku poprzedniego.
 12. Zestawienie ilości stwierdzonych przez Straż Leśną przypadków szkodnictwa leśnego i porównanie z wynikami roku poprzedniego.
 13. Informacja o wysokości nakładów poniesionych na realizację zadań doradztwa leśnego dla właścicieli lasów prywatnych.

Materiały do pobrania