Asset Publisher Asset Publisher

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Giżycko.

Gajewo, dnia 16 października 2019 roku

Znak sprawy: SA.2101.1.2019.MWe

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie §7 ust.7 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2007 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 532), Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż dnia 27.09.2019 roku odbyło się, w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, posiedzenie komisji przetargowej celem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości prowadzonego pod znakiem SA.2101.1.2019.MWe, ogłoszonego w dniu 14.08.2019 roku.

Przedmiotem przetargu były nieruchomości zlokalizowane w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w województwie warmińsko-mazurskim, powiat giżycki, gmina Giżycko Miasto, przy ulicy Słowiańskiej 2 w Giżycku, działka geodezyjna nr 870 o powierzchni 2751 m2, obręb ewidencyjny 0002 Giżycko, dla którego Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00011753/8. Nieruchomość jest opisana w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane (Bi), o powierzchni 0,2751 ha.

Nieruchomości będące przedmiotem postępowania:

  • Lokal nr 1; użytkowy o numerze inwentarzowym 121/791/7, powierzchnia użytkowa 93,00 m2,  piwnica 19,00 m2 , wraz z udziałem w gruncie i części wspólnej budynku wynoszącym 112/741 m2  - cena wywoławcza 271 002,00 złotych. Złożono jedną ofertę, gdzie oferent: Artur Rodak i Marina Rudi-Rodak, zaproponował cenę nabycia w kwocie 302 250,00 złotych. Ofertę uznano za najkorzystniejszą.
  • Lokal nr 2; użytkowy o numerze inwentarzowym 121/791/8, powierzchnia użytkowa 84,60 m2,  piwnice o łącznej powierzchni 19,20 m2 , wraz z udziałem w gruncie i części wspólnej budynku wynoszącym 104/741 m2 – cena wywoławcza 246 524,00 złotych. Nie złożono żadnej oferty.
  • Lokal nr 3; pomieszczenie garażowe o numerze inwentarzowym 121/791/9, powierzchnia użytkowa 17,50 m2, wraz z udziałem w gruncie i części wspólnej budynku wynoszącym 17/741 m2 – cena wywoławcza 32 883,00 złotych. Złożono jedną ofertę, gdzie oferent zaproponował cenę nabycia w kwocie 20 001,00 złotych. Ofertę odrzucono z uwagi na fakt, iż zaoferowana cena nabycia była niższa od ceny wywoławczej określonej w ogłoszeniu o przetargu.
  • Lokal nr 4; pomieszczenie garażowe o numerze inwentarzowym 121/791/10, powierzchnia użytkowa 20,70 m2,  wraz z udziałem w gruncie i części wspólnej budynku wynoszącym 21/741 m2 – cena wywoławcza 38 895,00 złotych. Nie złożono żadnej oferty.