polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

29.03.2018 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Gajewo, dnia 28.03.2018  r.

NK.1101.1.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Referenta w dziale Administracyjno-Gospodarczym

(stanowisko pracy nie zaliczone do Służby Leśnej)

W NADLEŚNICTWIE GIŻYCKO

 

I. Nazwa i siedziba Nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo, ul. Dworska 12; 11-500 Giżycko.

II. Określenie stanowiska:

Referent–ilość wolnych stanowisk pracy na które prowadzony jest nabór - 1.

III. Wymagania formalne wobec kandydata na stanowisko referenta:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 3. Posiadanie odpowiednich, udokumentowanych kwalifikacji zawodowych tj. wykształcenia wyższego (preferowane) lub średniego z zakresu budownictwa lub kierunków pokrewnych.
 4. Prawo jazdy kat.B.
 5. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.
 6. Niekaralność sądowa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.
 7. Znajomość obsługi programów użytkowych działających w środowisku Windows (Microsoft Office, Norma Pro itp.).   

IV. Wymagania dodatkowe/fakultatywne:

Niżej wymienione, dodatkowe oczekiwania pracodawcy nie są niezbędne do przystąpienia do procedury naboru, jednak ich udokumentowanie zwiększy szanse kandydata na zatrudnienie.

 1. Podstawowa znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) w module Infrastruktura, Planowanie, Gospodarka Towarowa.
 2. Posiadanie wykształcenia wyższego administracyjnego, ekonomicznego, leśnego.
 3. Posiadanie wiedzy związanej z Prawem Zamówień Publicznych.
 4. Zaangażowanie w pracę, dokładność w działaniu, komunikatywność.
 5. Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu oraz radzenia sobie ze stresem.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta obejmuje w szczególności:

 1. Organizacja i prowadzenie spraw w zakresie gospodarki budowlanej (Przygotowanie dokumentacji do postępowań przetargowych w zakresie swojego działania, prowadzenie ewidencji i dokumentacji wykonanych remontów, nadzorowanie prac remontowo-budowlanych oraz odpowiednie ich udokumentowanie, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji umów zawartych z wykonawcami na roboty budowlane i remontowe, składanie zamówień i dokonywanie zakupów niezbędnych materiałów budowlanych w konsultacji z bezpośrednim przełożonym, sporządzanie planów remontów, dróg, budynków, budowli oraz urządzeń melioracyjnych po wykonanych corocznych przeglądach technicznych oraz w oparciu o wnioski leśniczych itp.).
 2. Organizacja i prowadzenie spraw w zakresie gospodarki mieszkaniowej (Sporządzanie  dokumentacji wymaganej do sprzedaży zbędnej substancji mieszkaniowej, protokolarne przekazywanie i przejmowanie budynków i lokali, sporządzanie umów najmu oraz umów bezpłatnego korzystania, kalkulacja stawek czynszu najmu i udostępniania budynków i lokali mieszkalnych, wprowadzanie zleceń stałych dla najemców, fakturowanie czynszu na podstawie faktur oraz refakturowanie kosztów związanych  z eksploatacją budynków i lokali mieszkalnych, sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, sporządzanie zestawień oraz raportów związanych z gospodarka mieszkaniową).  

VI. Lista dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą:

a) dokumenty na potwierdzenie spełniania wymagań formalnych:

 1. CV z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzone  własnoręcznym podpisem.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 3. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku. 
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnię praw cywilnych i obywatelskich oraz, że nie był karany sądownie za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zmianami).
 6. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań dodatkowych.
 7. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 8. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym podpisem „za zgodność z oryginałem".

VII. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Giżycko od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo ul. Dworska 12; 11-500 Giżycko  w terminie do dnia 16.04.2018 roku – w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Dziale Admin  istracyjno-Gospodarczym".
 2. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.
 3. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Nadleśnictwa Giżycko.
 5. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Sposób rozstrzygnięcie naboru:

 1. Postępowanie rekrutacyjne, mające na celu wyłonienie kandydatów do pracy przeprowadzane jest przez Komisję rekrutacyjną, ustaloną przez Nadleśniczego j.n.:
 2. W skład Komisji wchodzą:
  a. Nadleśniczy,
  b. Zastępca,
  c. Nadleśniczego Administrator Systemu Informatycznego,
  d. Specjalista ds. pracowniczych.
 3. Nadleśnictwo Giżycko, zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, mailowego tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji-rozmowy kwalifikacyjnej oraz powiadamiania wyłącznie wybranego kandydata o podjęciu decyzji o zatrudnieniu.
 4. Nadleśniczy wybiera kandydata i podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu.
 5. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony podczas rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 6. Dokumenty pozostałych osób, które nie zostały wyłonione w postępowaniu kwalifikacyjnym, będą przechowywanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie zniszczone.
 7. Koszty poniesione przez osoby ubiegające się o uzyskanie statusu kandydata związane z naborem na stanowisko nie podlegają zwrotowi lub jakiejkolwiek rekompensacie ze strony Nadleśnictwa.
 8. W wyniku naboru kandydat otrzyma zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny 3 miesięcy.
 9. Do udzielenia informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Magdalena Orłowska – stanowisko ds. pracowniczych tel. +48 874299865  w godzinach 8:00-15:00.
 10. Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko może być unieważnione przez Nadleśniczego na każdym etapie postępowania.

 

NADLEŚNICZY

Nadleśnictwa Giżycko

Ilona Czujkowska

Materiały do pobrania